Πιστοποίηση για Σπουδές και Εργασία στο εξωτερικό, αναγνωρισμένη και από το ΑΣΕΠ