ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Προκαταρκτικό επίπεδο

Σε αυτό το αρχικό (προαιρετικό) επίπεδο οι μαθητές μας (4 - 6 ετών) έρχονται σε πρώτη επαφή με τη Γερμανική γλώσσα μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, παιδικό θέατρο, σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Σκοπός μας είναι να εισαγάγουμε τους μαθητές μας στη γερμανική κουλτούρα μέσα από ιστορίες, να μάθουν το αλφάβητο, τους αριθμούς αλλά και τις πρώτες τους λεξούλες έτσι ώστε να αρχίσουν να αφομοιώνουν ολοένα και περισσότερο τη γερμανική γλώσσα. 

Βασικό επίπεδο (Anfänger)

Α’ Κlasse => Σε αυτή την τάξη εντάσσονται μαθητές από την Ε’ τάξη Δημοτικού. Εάν τα παιδιά δεν έχουν παρακολουθήσει το προκαταρκτικό επίπεδο και δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις, ξεκινάμε από τα βασικά και στο τέλος της τάξης είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν απλά, να συστηθούν, να μιλήσουν για τον εαυτό τους και τα χόμπι τους. 

Β’ Κlasse => Ολοκληρώνοντας αυτή τη τάξη οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, να θέτουν ερωτήσεις για καθημερινά θέματα και να απαντούν ανάλογα. Επιπλέον μπορούν να διατυπώνουν παρακλήσεις και να ανταποκριθούν σε όσα λέει η συνομιλήτρια ή ο συνομιλητής τους. Εκτός απ’ αυτό οι μαθητές μας εάν έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους δίνοντας το πτυχίο Α1, το οποίο πιστοποιεί τις γνώσεις της γερμανικής γλώσσας όσον αφορά την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. 

C’ Klasse => H τάξη αυτή θεωρείται σημαντική όσον αφορά τη Γραμματική. Παράλληλα δίνουμε βάση τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Συνεπώς, οι μαθητές μας στο τέλος της χρονιάς μπορούν να γράψουν, για παράδειγμα, μία επιστολή με πιο πλούσιο λεξιλόγιο και εκφράσεις, καθώς και να εκφράσουν στον προφορικό λόγο τις ανάγκες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές μας ολοκληρώνοντας αυτή τη τάξη Γερμανικών μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επιπέδου Α2, εφόσον είναι από 10 ετών και πάνω. 

D’ Klasse => Η τάξη αυτή των Γερμανικών εισάγει τους μαθητές στο επίπεδο Β1 και θέτει τις πρώτες βάσεις για την συμμετοχή τους στην εξέταση του πιστοποιητικού Β1 την επόμενη χρονιά. Οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν τα κύρια σημεία που τους παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο. Επίσης, μαθαίνουν να παράγουν απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά, και να περιγράφουν εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες. 

Ανώτερο Επίπεδο

Ε’ Klasse => Η Ε’ τάξη Γερμανικών είναι η πρώτη τάξη του ανώτερου επιπέδου αλλά και η τελευταία για όσους δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τα γερμανικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την τάξη οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση Β1, με την οποία αποδεικνύεται ότι οι πτυχιούχοι έχουν τις βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και είναι σε θέση να ανταποκριθούν λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Έχοντας επιτυχώς ολοκληρώσει τη Δ’ Τάξη ενισχύουμε και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας στα γραμματικά φαινόμενα της γερμανικής, έτσι ώστε να προχωρήσουμε δυναμικά στο επόμενο επίπεδο με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις. Σε αυτή την τάξη δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν ευχέρεια στο λόγο, όχι μόνο από την επανάληψη και την εμβάθυνση των γραμματικών φαινομένων αλλά και από την πληθώρα λεξιλογίου που καλούνται να αποστηθίσουν. Επίσης δίνεται έμφαση και στον γραπτό λόγο μέσα από τις διαφορετικού είδους εκθέσεις τις οποίες συντάσσουν οι μαθητές. Στη Γερμανία το επίπεδο Β1 θεωρείται ως το minimum για να μπορεί να ανταπεξέλθει κανείς στην απλή καθημερινότητά του. 

Β2.1’ Klasse => Επειδή τα Γερμανικά είναι μια γλώσσα που απαιτεί περισσότερο χρόνο στην εκμάθησή της σε σχέση με άλλες γλώσσες, καθώς το πιστοποιητικό B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο, το επίπεδο Β2 αποτελείται από 2 τάξεις. Αυτό σημαίνει ότι η ολοκλήρωση της τάξης ανέρχεται σε 2 σχολικές χρονιές, όπου στο πρώτο έτος (Β2.1) γίνεται εμβάθυνση του επιπέδου Β1 και εισαγωγή στο επίπεδο Β2, οπού οι μαθητές εμπλουτίζουν ολοένα και περισσότερο τις γνώσεις τους όσον αφορά το λεξιλόγιο και τα προφορικά αλλά και έρχονται σε επαφή με καινούρια γραμματικά φαινόμενα. 

Β2.2’ Klasse => Στη συγκεκριμένη τάξη Γερμανικών οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για να δώσουν πτυχίο επιπέδου Β2 που αντιστοιχεί σε Καλή Γνώση της Γερμανικής γλώσσας από τον Α.Σ.Ε.Π., δηλαδή είναι το αντίστοιχο του Lower των Αγγλικών. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. 

Ανώτατο επίπεδο (Fortgeschrittene)

C’1 => Η τάξη Γ’1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Οι σπουδαστές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν αυτήν την τάξη είναι είτε γιατί θέλουν να δώσουν Πανελλαδικά την Γερμανική ως ειδικό μάθημα, είτε γιατί θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Έχοντας λοιπόν οι σπουδαστές στην κατοχή τους το πτυχίο Goethe-Zertifikat C1, αυτό αυτόματα τους απαλλάσσει από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις σε διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές, αλλά και προκαταρκτικούς κύκλους σπουδών (Studienkollegs). 

C’2 => Ολοκληρώνοντας την τάξη Γ’2, η οποία προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο, υψηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων, οι σπουδαστές είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν τη Γερμανική, στο επίπεδο των φυσικών ομιλητών. Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Η προφορική εξέταση απαιτεί από τους σπουδαστές να είναι σε θέση να αναγνώσουν ένα κείμενο έκτασης περίπου μίας κόλλας Α4, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προφορά και στα σημεία στίξης. Επίσης πρέπει να αναπτύξουν προφορικά ένα από τα θέματα που τους δίδεται, κάνοντας μονόλογο για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια θα τους τεθούν ερωτήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει δώσει κανείς και στην γραπτή εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την ανάγνωση και την ανάλυση 1 λογοτεχνικού κειμένου, το οποίο θα επιλέξουν οι σπουδαστές ανάμεσα σε 4. Οφείλουν επίσης να έχουν λεξιλογικές γνώσεις για να μπορούν να βρίσκουν συνώνυμες λέξεις σε κείμενα κυρίως επιστημονικού ενδιαφέροντος αλλά και γραμματικές, διότι θα πρέπει να μετατρέπουν προτάσεις με το ίδιο νόημα αλλά χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις. Το δίπλωμα C’2 απαλλάσσει αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές γερμανικών πανεπιστημίων από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Εκδήλωση ενδιαφέρον

Το ονομαματεπώνυμο είναι υποχρεωτικό. *
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Το μήνυμα είναι υποχρεωτικό .