Πιστοποίηση Αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ επιπέδου C2 (PROFICIENCY)