Πιστοποίηση Αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ επιπέδου Β2 (LOWER)